Finanční účetní

2023-03-17

Zlín

Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o.

Plný úvazek

24100.00 - 31820.00 CZK / Měsíc

Střední

2023-04-01

0 82

Popis

Práce s účetním programem FIS 3000 od společnosti COMPEX
- Účtování v účtových třídách 2, 3 a 4
- Vystavování příjmových a výdajových pokladních dokladů, účtování o nich
- Odpovědnost k ochraně hodnot svěřených k vyúčtování (pokladna a ceniny)
- Přístup a práce s bankovními účty organizace (provozní a FKSP)
- Součinnost při fyzické a dokladové inventarizaci majetku
- Účtování o fondech organizace
- Přijaté faktury (závazky) a účtování o přijatých fakturách (závazcích)
- Účtování interních dokladů
- Účtování o DPH, SILNIČNÍ DAŇ
- Účtování jednotlivých účetních dokladů na střediska a zakázky v rozdělení na hlavní a jinou
činnost organizace
- Účtování dle postupů účtování pro vybrané účetní jednotky a dle Českých účetních standardů
700 – 710
- Ostatní práce zadané ekonomickým náměstkem nebo ředitelem organizace
Požadavky kladené na uchazeče:
• Středoškolské vzdělání ekonomického směru
• Praxe v oboru výhodou
• Komunikační předpoklady
• Dobrou uživatelskou úroveň práce na PC (MS Office)
• Flexibilitu, spolehlivost, odpovědnost a samostatnost
• Znalost účetnictví a daňové problematiky (výhodou pro oblast příspěvkových
organizací)
Další informace:
• Pracovní poměr na dobu určitou – 1 rok (možnost prodloužení až na dobu neurčitou), zkušební doba
dle Zákoníku práce.
• Předpokládané datum vzniku pracovního poměru: od 01. 04. 2023 nebo datum pozdější po vzájemné
dohodě.
• Místo výkonu práce: Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o., Dolní 115.
• Platová třída: 9. (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění a
nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění). Možnost čtvrtletních odměn.

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:
• Přesné označení výběrového řízení
• Jméno, příjmení a titul uchazeče
• Datum a místo narození uchazeče
• Státní příslušnost uchazeče
• Místo trvalého pobytu uchazeče
• Telefonní kontakt, email
• Datum a podpis uchazeče
Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce:
• Strukturovaný profesní životopis
• Motivační dopis
• Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – KOPIE
• Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Bližší informace poskytne Ing. Ondřej Mamica, PhD. ředitel organizace, tel. +420 775 224 728.
Přihlášku s přílohami doručte nejpozději do 24. 3. 2023 e-mailem na adresu:
ondrej.mamica@hrebcinec-tlumacov.cz, nebo písemně na adresu:
Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o.
Dolní 115
763 62 Tlumačov
Výběrové řízení proběhne formou ústního pohovoru v termínu od 27. 3. 2023 do 29. 3. 2023 na adrese
sídla organizace. O přesném termínu konání výběrového řízení budou uchazeči splňující požadavky
informování e-mailem či telefonicky. Výsledky výběrového řízení budou oznámeny nejpozději do
31.3. 2023.
Upozornění:
Hřebčinec si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebude vracet
dokumenty postoupené do výběrového řízení a nebude sdělovat uchazečům (uchazečkám), kteří
nebudou vybrání na pracovní pozici, která je předmětem tohoto výběrového řízení, důvody takového
rozhodnutí.
Odeslání přihlášky, resp. Strukturovaného profesního životopisu uchazeč o předmětnou
pracovní pozici souhlasí se zpracováním osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, v platném znění, pro účely příslušného výběrového řízení.

Kontakt

Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o.
Marie Išová
Dolní 115
76362 Tlumačov
Czech Republic
775111915
JQ.1FQS4HRK-QY3GQ2YLU@I3GKYTLS4@

Odpovědět bez přihlášení
(Povolené přípony souborů pdf, doc, docx, zip, txt, jpg, jpeg)
(Povolené přípony souborů pdf, doc, docx, zip, txt, jpg, jpeg)
Captcha Jiný ověřovací kód
Odeslat emailem odkaz na tuto práci
Captcha Jiný ověřovací kód
Další nabídky tohoto zaměstnavatele Vytisknout