Obchodní podmínky pro používání služeb pracovního portálu jobsrec.com

 1. Úvodní ustanovení

1.      Vysvětlení pojmů:
„Objednavatel“ - fyzická nebo právnická osoba, která je registrovaným uživatelem Portálu, a která má zájem uzavřít s Poskytovatelem Smlouvu. „Občanský zákoník“ - zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění.
„Portál a Poskytovatel“ - internetové stránky provozované firmou Aplicus s.r.o., IČO: 28924487
„Objednávka“ - objednávku o poskytování služeb uzavřenou mezi Poskytovatelem a Objednavatelem. „Objednávka inzerce“ - právní jednání, kterým Objednavatel činí Poskytovateli návrh na uzavření Smluvního vztahu.

„Smlouva“ - smlouvu o poskytování služeb uzavřenou mezi Poskytovatelem a Objednavatelem. „Objednávka inzerce“ - právní jednání, kterým Objednavatel činí Poskytovateli návrh na uzavření Smluvního vztahu.
„Obchodní podmínky“ - podmínky pro užívání služeb pracovního portálu Eurec.cz. „Podmínky“ – jsou to Provozovatelem portálu Eurec, vydané podmínky pro používání Portálu, které jsou závazné pro každý subjekt, který používá Portál, tzn. že využívá jeho možností a funkcí, jak jednotlivec, nebo zástupce nebo zaměstnanec Objednavatele

„Aktivace inzerátu“ – zveřejnění inzerátu vloženého Objednavatelem na Portál
„Služby“ - zpoplatněné služby zpřístupněné prostřednictvím Portálu, které Poskytovatel poskytuje Objednavateli.

2.      Výkladová pravidla

a)      Tam kde se v těchto Obchodních podmínkách odkazuje na články či odstavce bez další specifikace, rozumí se tím články a odstavce těchto Obchodních podmínek.

b)      Pojmy definované v těchto Obchodních podmínkách v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak.

3.      Úprava právních vztahů

a)      Vztah mezi Poskytovatelem a Objednavatelem při poskytování a využívání Služeb se řídí Objednávkou nebo Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami.

b)      V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty, kterými se řídí vztah mezi Poskytovatelem a Objednavatelem při poskytování a využívání služeb, mají přednost ustanovení Smlouvy nebo Objednávky a následně ustanovení těchto Obchodních podmínek.

 1. Služby

1.      Inzerce

a)      Inzerce je Služba, která umožňuje Objednavateli vystavit inzerát týkající se nabídky zaměstnání či brigády.

2. Uchazeči

a) Akce s vybranými uchazeči je Služba, která umožňuje Zákazníkovi individuální emailovou komunikaci s uchazečem prostřednictvím portálu

3. Ostatní nabízené služby - Poskytovatel může nabízet a poskytovat Objednavateli prostřednictvím Portálu i jiné než výše uvedené Služby za Obchodních podmínek zde uváděných

 1. Poskytování Služeb

Objednávka služeb

a)      Poskytovatel poskytuje Službu na základě Objednávky od Objednavatele. Za Objednávku se považuje žádost o aktivaci vloženého inzerátu nebo návrh na uzavření Smlouvy. Objednavatel je oprávněn Objednávku odvolat, pokud její odvolání bude doručeno Poskytovateli dříve, než bude aktivován inzerát nebo bude akceptována Objednávka Poskytovatelem a uzavřená Smlouva.

b)      Objednávku učiní Objednavatel prostřednictvím emailu nebo jiným způsobem předem dohodnutým s Poskytovatelem Služby.

Poskytovatel není povinen akceptovat Objednávku. O neakceptování Objednávky bude Poskytovatel Objednavatele informovat emailem či telefonicky. Poskytovatel si vyhrazuje odmítnout Objednávku zejména v případě, že:
a) Objednavatel porušuje či v minulosti porušil své povinnosti vůči Poskytovateli, zejména má-li Poskytovatel za Zákazníkem neuhrazené splatné pohledávky; nebo
b) Objednávka učiněná Objednavatelem je v rozporu s legislativou a obecně závaznými právními předpisy České republiky nebo Obchodními podmínkami, dobrými mravy či neoprávněně poškozuje práva a zájmy Poskytovatele či třetích osob.

 1. Uzavření Smlouvy, aktivace inzerátu

a)      Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je akceptace Objednávky oznámena Objednavateli na jeho e-mail podle odst. 5.a., nebo zahájením plnění Služeb, které Objednavatel poptal v Objednávce, ze strany Poskytovatele, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

b)      Aktivace a zveřejnění inzerátu není podmíněná Smlouvou, dostačující je Objednávka učiněná Objednavatelem emailem či telefonicky a následně potvrzená emailem.

c)      pokud je uzavřená Smlouva či Objednávka je u Poskytovatele archivována za účelem jejího řádného splnění a není přístupná třetím stranám. Smlouva je poskytnuta Objednavateli bezprostředně po jejím uzavření spolu s Obchodními podmínkami ve formě umožňující jejich archivaci. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

d)     Ve Smlouvě je uveden počátek a konec poskytované služby

 1. Cena Služeb a platební podmínky

a)      Zákazník se zavazuje zaplatit Poskytovateli cenu Služeb dle platného aktuálního ceníku zveřejněného na stránkách pracovního portálu Eurec. Nebude-li mezi Poskytovatelem a Objednavatelem smluvně sjednáno jinak.

b)      Objednavateli bude vystaven daňový doklad – faktura. Objednavatel souhlasí s tím, že Daňový doklad bude Poskytovatelem vystaven v elektronické podobě a zasílán na e-mailovou adresu uvedenou Objednavatelem při registraci na Portál.

c)      Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit ceník Služeb. Změny ceníku se nebudou týkat již uzavřených a patných Objednávek či Smluv.

d)     Objednavatel nemá nárok na slevu či vrácení uhrazené ceny za Služby či její části v případě, že nevyužije objednané Služby.

e)      Poskytovatel vystaví Zákazníkovi fakturu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dní po uzavření Smlouvy nebo Objednávky. Faktura je splatná 7 dní od vystavení, není-li dohodnuto jinak.

f)       Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje první den poskytování Služby, nebo den vystavení faktury Poskytovatelem, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.

g)      Úhradu ceny za Služby lze provést pouze bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele uvedený na daňovém dokladu.

h)      V případě prodlení Zákazníka s platbou ceny Služby podle uzavřené Smlouvy je Zákazník povinen zaplatit Poskytovateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

i)        V případě prodlení Objednavatele s úhradou ceny za objednanou Službu či její části je Poskytovatel oprávněn přerušit poskytování Služby až do uhrazení splatné ceny v plné výši.

j)        Objednavatel není oprávněn započítat jakékoli své pohledávky za Poskytovatelem proti pohledávkám Poskytovatele za Objednavatelem vzniklým na základě Smlouvy. Objednavatel není oprávněn zastavit či postoupit jakékoli své pohledávky za Poskytovatelem na třetí osobu.

 1. Reklamace

a)      Jestliže dojde k přerušení poskytování Služby z důvodu pozastavení funkce Portálu (zejména při jeho úpravách nebo aktualizacích Portálu jeho provozovatelem), má Objednavatel platný nárok na prodloužení poskytování Služby o dobu, po kterou bylo poskytování Služby přerušeno.

 1. Trvání Smlouvy

a)      Smlouva zaniká uplynutím doby, na kterou byla uzavřena.

b)      Smlouva může zaniknout také dohodou Objednavatele a Poskytovatele.

c)      Poskytovatel je oprávněn Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, z následujících důvodů hodných zvláštního zřetele:
a) Objednavatel neuhradil cenu za Službu řádně a včas; nebo
b) Objednavatel porušil či porušuje jiné své povinnosti vůči Provozovateli.

d)     V případě, že Objednavatel porušil nebo porušuje jiné své povinnosti vůči Poskytovateli méně závažným způsobem, je Poskytovatel oprávněn Smlouvu vypovědět se 15 denní výpovědní dobou.

e)      Objednavatel je oprávněn vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby, jestliže dojde k neoprávněnému přerušení poskytování Služby na dobu delší než 3 pracovní dny v celku, s výjimkou případů, kdy bylo přerušení způsobeno událostí vyšší moci mimo kontrolu Poskytovatele. Jestliže dojde k výpovědi Smlouvy podle tohoto odstavce, Poskytovatel vrátí Objednavateli alikvotní část uhrazené ceny Služby.

 1. Mlčenlivost
  1. Mlčenlivost

a)      Objednavatel i Poskytovatel se zavazují zachovávat mlčenlivost o navzájem poskytnutých důvěrných informacích.

b)      spotřebitelem, pokud tato vadnost nebyla zjevně rozeznatelná při přijetí Objednávky.

 1. Závěrečná ustanovení
  1. Neplatnost ujednání

a)      Bude-li příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o neplatnosti, nevymahatelnosti či neúčinnosti jakéhokoli ustanovení těchto Obchodních podmínek, nemá to vliv na zbývající ustanovení; tato ustanovení zůstávají nadále platná, účinná a vymahatelná.

 1. Jurisdikce

a)      Poskytovatel má sídlo a vyvíjí svou činnost v České republice, veškerá ujednání uvedená v těchto Obchodních podmínkách se řídí právními předpisy České republiky. K rozhodování případných sporů ze Smlouvy jsou příslušné české soudy.

 1. Změna Podmínek

a)      Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky. O chystané změně Obchodních podmínek bude Poskytovatel alespoň 14 dnů předem informovat prostřednictvím Portálu a prostřednictvím zprávy zaslané na e-mailovou adresu Zákazníka. Pokud Zákazník využívá Služby i po změně Obchodních podmínek, má se za to, že s upraveným zněním Obchodních podmínek souhlasí.

 1. Účinnost Obchodních podmínek

a)      Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.10.2016.